Gencon logo
EN

ฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space)

เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2566 บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space) สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฎิบัติงาน (หลักสูตร 4 ผู้) เป็นการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  2. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ให้ความรู้ในด้านการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
  4. ทำให้เกิดความเข้าใจระบบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ
  5. เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โดยรอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของทุกบทบาทหน้าที่ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานในที่อับอากาศอย่างถูกต้องปลอดภัย ส่งผลให้งานทีออกมามีคุณภาพ ลูกค้าพึงพอใจ