Gencon logo
EN

ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บังคับปั้นจั่น ,ผู้ให้สัญญาณ ,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่นเคลื่อนที่และอยู่กับที่"

เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการจัดอบรมให้พนักงาน ในหลักสูตร "ผู้บังคับปั้นจั่น ,ผู้ให้สัญญาณ ,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่นเคลื่อนที่และอยู่กับที่" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  2. เพื่อให้พนักงานรับทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย
  3. เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความสามารถตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาปั้นจั่น ในเบื้องต้นได้

การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และทดสอบภาคปฎิบัติ โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย