Gencon logo
EN

ระบบบำบัดอากาศเสียไบโอสครับเบอร์ (Bio Scrubber System) คือ เทคโนโลยีการบำบัดอากาศเสียโดยใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งสามารถกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound ; VOCs) และสามารถบำบัดกลิ่นจากระบบน้ำเสีย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าซไข่เน่า (H2S) เป็นต้น โดยใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ เพื่อกำจัดมลพิษในอากาศ

การทำงานของระบบบำบัดอากาศเสียไบโอสครับเบอร์ ประกอบไปด้วยแพ็คกิ้งมีเดียซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้นตัวกลาง โดยการทำงานจะเหมือนกับการทำงานของตัวกลางในระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ซึ่งมีพื้นที่ผิวไว้สำหรับการเกาะสะสมของจุลินทรีย์ และเมื่ออากาศที่มีสารปนเปื้อนไหลขึ้นมาจากด้านล่างผ่านชั้นตัวกลางจะถูกฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อดักจับสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ โดยจะมีจุลินทรีย์ช่วยในการบำบัดให้เหลือแต่อากาศดีปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก สำหรับน้ำที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนจะถูกส่งไปยังถังพัก และเกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้นระบบการบำบัดอากาศเสียด้วยไบโอสครับเบอร์จะทำให้เหลือน้ำที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกในปริมาณที่น้อยกว่าระบบการบำบัดอากาศเสียแบบอื่นๆ

ระบบบำบัดอากาศเสียด้วยไบโอสครับเบอร์ (Bio Scrubber System) เหมาะสมสำหรับงานในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้ง โรงงานผลิตน้ำตาล โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตปิโตรเคมี โรงงานผลิตไบโอแก๊ส รวมทั้งโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

gencon product ระบบบำบัด H2S ด้วย Bio Scrubber
gencon product ระบบบำบัด H2S ด้วย Bio Scrubber

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศด้วยไบโอสครับเบอร์ (Bio Scrubber System)

  • ใช้สารเคมีในระบบน้อย ทำให้ไม่เป็นอันตรายและไม่เพิ่มมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
  • ง่ายต่อการควบคุมและการบำรุงรักษา
  • สามารถนำน้ำจากกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพจากถังพักกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง
  • ปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกในปริมาณที่น้อย โดยไม่ต้องนำน้ำเสียบำบัดด้วยระบบอื่นๆ
Gencon