Gencon logo
EN

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมดับดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งมาเป็นวิทยากรผู้ชำนาญมาทำงานฝึกอบรมให้แก่พนักงานในครั้งนี้

โดยการนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมด้วยการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกทักษะการช่วยชีวิต เป็นการเพิ่มความสามารถในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ผ่านไปได้ด้วยดี