Gencon logo
EN

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System) คือ ท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการดูดกลิ่น ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด แล้วปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการระบายอากาศเสียออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้

ท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Duct) ของ บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทั้งลักษณะเป็นทรงกลมและทรงเหลี่ยม สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" หรือ 50 มม. ไปจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160" หรือ 4,000 มม. โดยมีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามลักษณะการใช้งาน ผลิตด้วยเครื่องขึ้นรูปโดยการพันเส้นใยที่ได้มาตรฐาน และมีคุณสมบัติสำคัญ คือ สามารถทนต่อการกัดกร่อนจากสภาพที่มีความเป็นกรดหรือด่าง และสารเคมีได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

gencon product  ระบบท่อไฟเบอร์กลาส FRP Ducting System
gencon product  ระบบท่อไฟเบอร์กลาส FRP Ducting System

นอกจากท่อไฟเบอร์กลาสแล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบท่อไฟเบอร์กลาส คือ ฮู้ดไฟเบอร์กลาส (FRP Hood) ซึ่งติดตั้งบริเวณที่ครอบคลุมแหล่งกำเนิดไอกรดหรือไอสารเคมีมากที่สุด เพื่อให้สามารถดูดไอกรดหรือไอสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยรูปร่างของฮู้ดไฟเบอร์กลาสมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมและลักษณะของการดูดอากาศ เช่น ฮู้ดแบบฝาครอบ (Canopy Hood) และฮู้ดแบบเจาะช่องสล็อต (Slot Hood) เป็นต้น

Gencon

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีท่อไฟเบอร์กลาสทนต่อการลามของไฟหรือไม่ไหม้ไฟ (FM Approved Duct) ที่เคลือบภายในด้วยไวนิลเอสเตอร์เรซิ่น ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทนต่อการกัดกร่อนจากไอกรดหรือไอสารเคมี รวมทั้งมีคุณสมบัติสำคัญในการทนต่อการลามของไฟ นอกจากนี้ยังเคลือบภายนอกด้วยฟีนอลิกเรซิ่น ซึ่งทำให้ท่อไฟเบอร์กลาสผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟ โดยไม่ติดไฟ และไม่ก่อให้เกิดประกายไฟใดๆ จึงมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน

gencon product