Gencon logo
EN

ฝึกอบรมภายในองค์กร หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี"

การทำงานกับสารเคมีอันตราย ถือเป็นงานที่มีความเสี่ยง หากพนักงานไม่มีความรู้และเข้าใจ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้นสถานประกอบการที่มีการทำงานกับสารเคมีอันตราย ควรมีการจัดให้พนักงานได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายต่างๆ เพื่อสร้างทักษะในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมภายในองค์กร หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ให้พนักงานเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมี เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  2. ให้พนักงานได้ทราบถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
  3. ให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารเคมีอันตราย
  4. ให้พนักงานสามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ