Gencon logo
EN

ระบบบำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber หรือ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก เป็นระบบที่ใช้สำหรับบำบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิต เช่น มลพิษ ไอกรด และไอสารเคมี เป็นต้น โดยอาศัยหลักการทำงานจากการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำหรือสารละลายเคมี เริ่มจากอากาศเสียจะถูกดูดเข้าไปในสครับเบอร์ผ่านชั้นตัวกลาง (แพ็คกิ้งมีเดีย) ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับน้ำหรือสารละลายเคมี ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมวลสารต่างๆ เหล่านี้จะถูกดักจับด้วยละอองน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่อากาศภายนอกสครับเบอร์ได้ ส่วนอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้น จะถูกดูดโดยพัดลมไฟเบอร์กลาส และปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วสู่บรรยากาศทางปล่องอากาศต่อไป

สำหรับชนิดของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System) ได้แก่ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบหอบรรจุตัวกลาง (Packed bed Scrubber) ระบบบำบัดอากาศเสียแบบหอสเปรย์ (Spray Tower) ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเวนทูรี่ (Venturi) และระบบบำบัดอากาศเสียแบบไซโคลน (Cyclone) เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบหอบรรจุตัวกลาง

ระบบบำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก ซึ่งสามารถกำจัดไอกรดหรือไอสารเคมีในสายการผลิตของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบบำบัดกลิ่น (Odor Control) ระบบไบโอทริคคลิ่งฟิลเตอร์ (Bio Trickling Filter) ระบบบำบัดสารประกอบซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) และระบบกำจัดไอกรดหรือไอสารเคมีประเภทอื่นๆ ที่เป็นปัญหาอากาศเสียในโรงงานของลูกค้า เป็นต้น

gencon product Wet Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย
gencon product Wet Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System)

  • มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าระบบบำบัดอากาศเสียแบบอื่นๆ
  • มีประสิทธิภาพสูงในการกักเก็บอนุภาค ทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และอนุภาคขนาดเล็ก
  • สามารถใช้งานได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง โดยทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง
  • สามารถใช้งานได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟ โดยไม่ก่อให้เกิดการระเบิด
  • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งแบบอนุภาค ก๊าซ และไอ เช่น ฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก ไอกรด และละอองน้ำ เป็นต้น
Gencon