Gencon logo
EN

ระบบบำบัดกลิ่น Activated Carbon คือ ระบบบำบัดกลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์ เป็นการใช้หลักการดูดซับของถ่านกัมมันต์ ในการแยกก๊าซเสียหรือไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อนออกจากอากาศ ผ่านเครื่องดูดซับอากาศ (Adsorber) โดยโมเลกุลของก๊าซเสียหรือไอประกอบของสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นจะถูกดูดซับไว้บริเวณผิวของถ่านกัมมันต์ที่มีลักษณะโครงสร้างพื้นผิวเป็นรูพรุน ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญในการดูดซับสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น สารเคมี และสารประกอบอินทรีย์ เป็นต้น

วัสดุหลักของระบบบำบัดกลิ่น Activated Carbon คือถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติหรืออินทรียวัตถุ ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก มาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ ซึ่งมี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การกระตุ้นทางกายภาพและการกระตุ้นทางเคมี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีดำ และมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุน ซึ่งมีพื้นที่ผิวสูง และมีคุณสมบัติสำคัญในการดูดซับสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น สารเคมี และสารประกอบอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้โดยทั่วไปถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับไอระเหยของสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 45 ได้เป็นอย่างดี

ระบบบำบัดกลิ่นด้วยคาร์บอนเหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตยางดิบ โรงงานเคมีที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต ได้แก่ โรงงานผลิตสี โรงงานพ่นสี โรงงานอบสี โรงงานปิโตรเคมี และโรงบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

gencon product ระบบบำบัดกลิ่น Activated Carbon
gencon product ระบบบำบัดกลิ่น Activated Carbon

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon System)

  • มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ สามารถดูดซับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นได้ในปริมาณสูง และสามารถบำบัดกลิ่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถบำบัดอากาศเสีย และกลิ่นที่มีความเข้มข้นต่ำ ได้ในปริมาณมาก
  • ง่ายต่อการควบคุมและการบำรุงรักษา
  • สามารถทำการฟื้นฟูประสิทธิภาพการดูดซับของผงถ่านกัมมันต์ (Regenerate) เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง
Gencon