Gencon logo
EN

สัมมนาประจำปี “Gencon Kick-Off 2019”

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Gencon Kick-Off 2019 ในช่วงแรกของการอบรม เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทเจนคอนฯ วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงทิศทางที่เราจะเดินต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เรายังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝ่าย ร่วมกันแชร์ประสบการณ์การทำงาน และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ที่จะช่วยส่งผลให้พนักงานทุกคนรวมไปถึงบริษัทได้ไปถึงเป้าหมายเดียวกัน ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เพราะพนักงานถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กิจกรรม Gencon Kick-Off 2019 นี้ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน ได้เห็นคุณค่าในตัวเองและเข้าใจถึงศักยภาพของตนเอง รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ที่สำคัญคือต้องรู้หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ ร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายให้ได้ตามที่ตั้งไว้