Gencon logo
EN

ผู้บริหารและพนักงานเจนคอนเยี่ยมบ้านรื่นสุข จ.นครนายก

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เจนคอนฯ ได้นำขนม เสื้อผ้า ข้าวสาร เครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) จ.นครนายก โดยมีคุณกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของศูนย์ ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาทักษะงานอาชีพสำหรับผู้พิการ ให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป