Gencon logo
EN

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ ของอัคคีภัย และวิธีช่วยกันดูแลป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและทรัพย์สิน รวมไปถึงการให้พนักงานได้ฝึกการใช้ถังดับเพลิง การทำ CPR ให้กับผู้ป่วยหมดสติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีบาดแผล และการซ้อมอพยพหนีไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งพนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าอบรม การฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเป็นอย่างดี