09 สิงหาคม 2561การฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)"

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา @โรงงานเจนคอนค่ะ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเกิด และการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน ประกายไฟ
2.เพื่อให้พนักงานเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย
3.เพื่อให้พนักงานใช้เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำงานเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกายไฟ
5.เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในดารใช้เครื่องมือวัดสภาพอากาศ เช่นการวัดหาก๊าซ ไอ ละอองที่สามารถติดไฟได้
6.เพื่อให้พนักงานตรวจสอบเครื่องมือและอุปรกรณ์ต่างได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว
*** ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันเหตุ ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ***